Odgovor Ministarstva zdravlja


Zahvaljujemo se za zahvalu na upućen dopis Ministarstvu zdravlja, priznavanje značaja MPDJ, težnji za poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga MPDJ te zadovoljstvo korisnika usluga – pacijenata.

“… ovim putem zahvaljujemo na Vašem dopisu u kojem u ime dispečera hitne medicine ukazujete na važnost rada dispečera u prijavno dojavnoj jedinici.

Budući da se u procesu reforme zdravstvenog sustava planira donošenje niz mjera kojima je cilj poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te postizanje zadovoljstva ne samo korisnika već i pružatelja zdravstvenih usluga, …”