Članstvo u Udruzi


Članstvo u Udruzi je je dragovoljno i slobodno, ono može biti redovno, pridruženo i kolektivno. Članom Udruge može postati svaka medicinska sestra ili medicinski tehničar, državljanin Republike Hrvatske, koji sudjeluje u radu medicinske prijavno-dojavne jedinice, a završili su  tečaj za dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice pod okriljem Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM), te sve fizičke osobe i strani državljanin koji sudjeluje u radu medicinske prijavno-dojavne jedinice, a žele doprinijeti razvoju struke na prijedlog Predsjednika, ili temeljem pisanog zahtjeva za upis u registar članova, a odobri ga Upravni odbor Udruge većinom glasova.

 
Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i kolektivno. Redovni članovi mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari koje rade u djelatnosti medicinske prijavno-dojavne jedinice, završili su  tečaj za dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice pod okriljem HZHM, a upisani su u registar Komore. Pridruženi članovi su sve fizičke osobe koje žele pristupiti Udruzi, te strani državljani. Kolektivno članstvo namijenjeno je pravnim osobama koje žele pomoći razvoju struke.
 
Članarina može biti plaćena na godišnjoj razini u iznosu od 100,00 kn ili na mjesečnoj razini u iznosu 10,00 kn. 

 

Online pristupnica