Djelatnost Udruge


  • poticanje strukovnog povezivanja i profesionalnog usavršavanja članova,
  • suradnja sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu u okviru unapređenja i razvitka medicinske prijavno-dojavne jedinice
  • organiziranje i provođenje od Hrvaske komore medicinskih sestara odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
  • informiranje javnosti o eventualnoj problematici u okviru djelokruga rada članova Udruge u djelatnosti hitne medicine i medicinske prijavno-dojavne jedinice,
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori,
  • predlaganje djelokruga rada u djelatnostima hitne medicine nadležnim tijelima i institucijama,
  • udruživanje u domaće i međunarodne asocijacije, te jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
  • poticanje publicističke djelatnosti članova iz područja svoje djelatnosti; izdavanje knjiga, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu,
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i tehničara i drugim zdravstvenim djelatnicima,organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Udruge