4. Međunarodni kongres “IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA”


4. MEĐUNARODNI KONGRES
“IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU
PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA”
4th International Congress
“NURSES IDENTITY IN THE LIGHT OF THE
CHANGES IN HEALTHCARE SYSTEM”
ORGANIZATOR / Organizer
Hrvatski nacionalni savez sestrinstva
Croatian National Nurses Federation
ORGANIZACIJSKI I STRUČNI ODBOR
Scientific and Organizing Committee
Slavica Berić
Predsjednica stručnog i organizacijskog odbora
President Scientific and Organizing Committe
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Organization Committee
Stjepan Petričević
Renata Habeković
Mirna Vrček
Cecilija Rotim
Damir Važanić
Silvio Horvatić
Sandro Vidmanić
Robert Šafran
STRUČNI ODBOR
Scientific Committee
Adriano Friganović
Jadranka Brljak
Višnja Kocman
Biljana Kurtović
Ivanka Budiselić – Vidaić
Slavica Janković
Linda Čendak Božunović
Ivanka Gelo
TEME / Topics
Specijalistički programi za medicinske
sestre
Programs of specializations for nurses
Kvaliteta u zdravstvu i sigurnost
pacijenata
Quality in health care systems and patient
safety
Autonomija sestrinske prakse
Autonomy in Nurses Practice
Etički principi i multikulturalnost u
sestrinstvu
Ethical issues and multiculturality in nursing
Slobodne teme
Free topics
SLUŽBENI JEZIK / Official language
Hrvatski, Engleski / Croatian, English
ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA
30. lipnja 2019.
ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE
30th of June 2019
OPĆE INFORMACIJE
General information
Sažetci se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku i ne smiju sadržavati
više od 300 riječi. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, rad-
no mjesto autora, kontakt adresu s e-mailom, ključne riječi.
Predavanje ne smije trajati dulje od 8 minuta plus 2 minute rasprave.
Poster prezentacija ne smije trajati dulje od 3 minute plus 2 minute
rasprave.
Abstracts should be typed in Croatian or English language and must not exceed
300 words. The submission should identify the type of presentation (poster or
oral), subject area, authors, work position, key words and e-mail address.
Presentation must not exceed 8 minutes plus 2 minutes for discussion. Poster
presentation must not exceed 3 minutes plus 2 minutes of discussion.
Sažetci radova se šalju e-mailom na info@hnss.hr. Sažetci se primaju do
30. lipnja 2019. godine. Svi sažetci zaprimljeni izvan roka neće se uzimati
u obzir.
Abstracts must be e-mailed before 30th of June 2019 to info@hnss.hr. Abstracts
received after the deadline will not be considered for the programme.
Rezervacija smještaja vrši se putem tehničkog organizatora Filida travel
agency d.o.o..Kotizacija za članove Saveza iznosi 1.000,00 kn, a za
ostale 1.200,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na poslovni račun Saveza
HR0224840081104907137 poziv na broj 304 – 01– 302 s naznakom za
Kongres.
Hotel reservation is easily made through technical organizer Flida travel
agency. Congress fee for Federation members is 1000,00 kn and 1.200,00
kn for non members. Congress fee can be paid by bank transfer IBAN
HR0224840081104907 – RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD SWIFT RZBHHR2X
Sve informacije / All information: www.hnss.hr
STRUČNI I ORGANIZACIJSKI ODBOR
Scientific and Organizing Committee
Slavica Berić, RN, BsN, MsN
Predsjednica / President
HOTEL OLYMPIA, VODICE
07. – 10. studenog 2019.
07 – 10 November 2019

HNNS 1. OBAVIJEST KONGRES