Komunikacijski izazovi u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicini – Slavonski Brod


Komunikacijski izazovi u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicini

 

Znanje i umijeće kvalitetne komunikacije često čini temelj kvalitetnog djelovanja za mnoge profesije. Kada govorimo o medicinskim zanimanjima, kvalitetna komunikacija zdravstvenih djelatnika čini temelj uspješnog liječenja. Važno je za istaknuti da kvalitetna komunikacija između zdravstvenih djelatnika i pacijenta, kao i kvalitetna komunikacija unutar članova tima, pridonosi zadovoljavajućoj razini suradljivosti pacijenta, stvara odnos povjerenja, boljoj skrbi o pacijentu te povećava zadovoljstvo pacijenta i kvalitetu života kod pacijenta. Komunikacija u svijetu je prepoznata kao izrazito bitna te se velika pozornost pridaje edukaciji stručnjaka u području usvajanja adekvatnih oblika komunikacije s pacijentom i članovima njegove obitelji. U hitnoj medicini kvalitetna, koncizna i vremenski ograničena komunikacija, neophodna je zbog životne ugroženosti pacijenta gdje je potrebno brzo djelovanje.

 

Cilj:
– upoznavanje s osnovama komunikacijskih vještina u radu s klijentima i suradnicima,
– prepoznavanje i izbjegavanje najčešćih prepreka uspješne komunikacije
– prilagođavanje komunikacije osobitostima sugovornika i situacije
– upoznavanje s osnovnim i naprednim komunikacijski vještinama
– informiranje o vodećoj ulozi u komunikaciji
– doprinijeti boljem razumijevanju važnosti adekvatnih komunikacijskih alata prilikom zbrinjavanja pacijenta u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi

Organizator: UDHM
www.udhm.hr
Trajanje: 2 dana po 10,5 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića, Vukovarska ul. 1A
35000, Slavonski Brod
Predavači: Stjepan Petričević, Robert Šafran, Branka Bardak
Termin održavanja: 25. – 26. studeni 2017.
Broj polaznika: ograničen
Edukacija će biti bodovana sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupcima trajnog usavršavanja HKMS te Pravilniku HLK.

Cijena kotizacije:
700,00 kn za medicinske sestre/tehničare članove UDHM*
800,00 kn za medicinske sestre/tehničare ne članove UDHM*
900,00 kn liječnici članovi UDHM*
1000,00 kn liječnici ne članovi UDHM*
1200,00 kn ostali*
*U cijenu nisu uračunati troškovi smještaja i prehrane.

Prijava: Obrazac za on line prijavu vrši se na niže navedenom linku: “Prijava”
Uplata na :
Udruga dispečera hitne medicine
OIB: 88190066184
IBAN: HR0823600001102415702
Poziv na broj: navesti svoj OIB
Uz naznaku: Tečaj komunikacija za xxxx (ime i prezime)

 

 

Prijava  – POPUNJENO! 

 

Program

I. DAN

Registracija 08:00 – 08:15 15 minuta
Uvodna riječ 08:15 – 08:30 15 minuta
Poglavlje 1. 08:30 – 10:00 2 sata
1.1.Specifičnost komunikacije  izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi

1.2.Općenito o komunikaciji (vježba 1.2. – 1)

1.3.Uloga medicinske sestre u  komunikaciji tijekom trijaže u izvanbolničkoj i bolničkoj  hitnoj medicinskoj službi  (vježba 1.4. – 1)

1.4.Preduvjeti za kvalitetnu komunikaciju (vježbe 1.5. – 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1.5.Ključna pitanja

Pauza 10:00 – 10:15 15 minuta
Poglavlje 2. 10:15 – 11:45 2 sata
2.1.Verbalna komunikacija (vježbe 2.1 – 1, 2)

2.2.Paraverbalna komunikacija – paralingvistički znakovi (glasnoća govora, brzina govora, ton i boja glasa, intonacija, naglasak, pauze tijekom govora, tečnost govora) (vježbe 2.2 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

2.3.Razine smisla jezika

2.4.Neverbalna komunikacija

2.5.Elementi neverbalne komunikacije

2.6.Usklađenost raznih oblika komunikacije na poruku

2.7.Vođenje razgovora (vježbe 2.7 – 1, 2, 3)

2.8.Kako razgovarati s „teškim“ pacijentima (vježbe 2.8 – 1, 2, 3, 4)

Pauza 11:45 – 12:00 15 minuta
Poglavlje 3. 12:00 – 13:30 2 sata
3.1.Čimbenici od kojih ovisi tijek komunikacije

3.2.Čimbenici koji utječu na poboljšanje komunikacije

3.3.Čimbenici koji utječu na razumijevanje verbalne komunikacije

3.4.Osnovne komunikacijske vještine u govoru

3.5.Pravila razgovora i vještina vođenja razgovora

3.6.Gramatika i izgovor

3.7.Slušanje i šutnja u razgovoru

3.8.Kako dati negativnu povratnu informaciju ili kritiku

3.9.Kako poboljšati komunikacijske vještine u razgovoru

Pauza za ručak 13:30 – 14:30 1 sat
Poglavlje 4. 14:30 – 16:00 2 sata
4.1.Komunikacija unutar zdravstvenog tima (vježbe 4.1 – 1, 2)

4.2.Utjecaj uspješnog timskog rada na zbrinjavanje pacijenta

4.3.Preduvjeti za uspješan timski rad unutar  izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe

4.4.Razmjena informacija s timovima (vježbe 4.4 – 1, 2, 3)

4.5.Rješavanje sukoba

Pauza 16:15 – 16:30 15 minuta
Poglavlje 5. 16:30 – 18:00 2 sata
5.1.Vještina vođenja razgovora s pacijentom

5.2.Informacijska i terapijska komunikacija

5.3.Prikupljanje informacija tehnikom intervjua

5.4.Komunikacija s osvrtom na trijažni alat

5.5.Motivacija sugovornika za intervju

5.6.Vrste intervjua s obzirom na strukturu u domeni hitne medicine

5.7.Vrste intervjua s obzirom na svrhu  domeni hitne medicine

5.8.Vrste pitanja

Ukupno: 10,5 sati

 

 

II. DAN

Poglavlje 6. 08:00 – 09:30 2 sata
6.1.Empatija (vježba 6.1 – 1, 2, 3)

6.2.Važnost empatije

6.3.Verbalni aspekti empatije

6.4.Pozitivne posljedice empatičnog djelovanja

6.5.Koraci za unapređenje empatije (vježba 6.5 – 1)

6.6.Razumijevanje osjećaja (vježba 6.6 – 1)

6.7.Najčešće pogreške i poteškoće u iskazivanju empatije u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi

6.8.Pretpostavke za unaprjeđivanje empatije (vježbe 6.8 – 1, 2, 3, 4)

Pauza 09:30 – 09:45 15 minuta
Poglavlje 7. 09:45 – 11:15 2 sata
7.1.Aktivno slušanje (vježbe 7.1 – 1, 2, 3)

7.2.Tehnike aktivnog slušanja (postavljanje potpitanja, olakšavanje ili facilitacija) (vježbe 38.1, 38.2, 38.3)

7.3.Pojašnjavanje (prepoznavanje neizrečenih misli ili emocija, reflektiranje, parafraziranje, sažimanje) (vježbe 7.3 – 1, 2, 3, 4)

7.4.Prepreke aktivnom slušanju

7.5.Uvjerenja i načini reagiranja

Pauza 11:15 – 11:30 15 minuta
Poglavlje 8. 11:30 – 13:00 2 sata
8.1.Asertivnost (vježba 8.1 – 1)

8.2.Agresija (vježba 8.2 – 1)

8.3.Neasertivnost (vježba 8.3 – 1)

8.4.Katastrofično ponašanje

8.5.Ja-poruke, ti- poruke, mi-poruke (vježba 8.5 – 1)

8.6.Vrste asertivnih poruka

Pauza za ručak 13:00 – 14:00 1 sat
Poglavlje 9. 14:00 – 15:30 2 sata
9.1.Asertivnost u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi

9.2.Kako povećati vlastitu asertivnost u slučaju paničnog/agitiranog pacijenta ili njegove pratnje

9.3.Interpersonalna persuazija

9.4.Vrste ishoda persuazije

9.5.Pristajanje i prihvaćanje

9.6.Strategije persuazije

9.7.Donošenje odluka

Pauza 15:30 – 16:00 15 minuta
Evaluacija polaznika 16:00 – 16:45 1 sat
Evaluacija tečaja 16:45 – 17:30 1 sat
Dodjela potvrdnica 17:30 – 18:00 0,5 sata
Ukupno: 10,5 sati

 

Ukupno: 21 sat